İstanbul İçi Aynı Gün Hızlı Teslimat
Kapat

FUNDA DEDEOĞLU TEKİNEL 

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: Click or tap to enter a date.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

FUNDA DEDEOĞLU TEKİNEL (“HAPPEN FLOWERS”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, HAPPEN FLOWERS’ın koruması altındadır. Kişisel veriler, HAPPEN FLOWERS tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

 

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

 

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. HAPPEN FLOWERS tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır. 

 

 1. WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

 

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kimlik Bilgileri: Ad soyadı, TCKN,
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon no, e-posta adresi, 
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları,
 • Pazarlama Bilgileri: Çerez kayıtları.

 

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi,

 

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

 

HAPPEN FLOWERS yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. HAPPEN FLOWERS aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddeleri uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Çerez Kullanımı

 • Açık rızasının bulunması
 • İşlem Güvenliği
 • Pazarlama

 

 

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

 

 1. MÜŞTERİLERİMİZ

 

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

 

HAPPEN FLOWERS ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, imza, kimlik numarası, ehliyet, 
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon, 
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Unvan/Meslek bilgisi 
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Fatura, çek ve senet bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri, müşteri şikayet, talep ve teşekkürleri,
 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri, bilanço bilgileri.

 

B.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz, HAPPEN FLOWERS ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Hukuki yükümlülük
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Mesleki Deneyim
 • Finansal Bilgiler

Finans süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Mesleki Deneyim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler

Müşteri ilişkileri sürecinin yürütülmesi

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi

 

HAPPEN FLOWERS yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. HAPPEN FLOWERS aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve 9/1. madde yurtdışına aktarım için açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirketin tanınırlığını arttırmak amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile uygun önerilerin sunulması amacıyla iletişime geçilmesi 

 • Açık rızanın alınması

 

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi 

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi

Pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Açık rızanın alınması
 • Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

 

 

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara yurt içi şubelerimize, tedarikçilerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza ve açık rızanızın bulunması halinde yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yurt dışındaki tedarikçilerimize ve iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.

  

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle HAPPEN FLOWERS’a başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

D. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Konaklar Mah. Selvili Sok. No:9/4 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca HAPPEN FLOWERS’a daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan HAPPEN FLOWERS sistemindeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle funda@happenflowers.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

E. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

 

Bu Aydınlatma Metni HAPPEN FLOWERS tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. HAPPEN FLOWERS, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. HAPPEN FLOWERS tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.happenflowers.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. 

Whatsapp